FARBA METALICZNA IDEA SPRAY Z£OTO CEKINOWE 200ML – MA01085

51,96 

SKU: 8018721086151 Kategoria:

IDEA SPRAY Bardzo wysokiej klasy dekoracyjna farba akrylowa w aerozolu, do wymalowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych. Pojemnik ciœnieniowy. Farba na noœniku organicznym, przez co doskonale nadaje siê równie¿ do graffiti. Przed u¿yciem farby nale¿y energicznie i dok³adnie wstrz¹sn¹æ pojemnikiem celem wymieszania farby z noœnikiem. Rozpylaæ z odleg³oœci ok. 25 cm. Dla lepszego efektu zaleca siê powtórne malowanie. Powierzchnia wymalowana Idea Spray nie reaguje na dotyk po min. 1 godz. ca³kowity czas schniêcia wynosi 24 godz. Po wyschniêciu tworzy mocn¹, satynowo-matow¹ i wodoodporn¹ pow³okê. Wymalowane powierzchnie, przedmioty nale¿y zmywaæ acetonem lub rozpuszczalnikiem nitro. Produkt bardzo ³atwopalny, mog¹cy powodowaæ uczulenia: wymalowañ nale¿y dokonywaæ w pomieszczeniach wentylowanych, bez u¿ycia otwartego ognia. Produkt szkodliwy, chroniæ przed dzieæmi. Farbê Idea Spray nale¿y przechowywaæ w temp. nie wy¿szej ni¿ 50 st. C chroniæ przed promieniami s³onecznymi i otwartym ogniem. Dostêpne 7 kolorów: srebro, z³oto blade, z³oto ciemne, z³oto jasne, z³oto cekinowe, z³oto z efektem chromowania i srebro z efektem chromowania. Opakowanie 200 ml