FARBA KREDOWA, KOLOR KREMOWY – LH00.01

48,15 

SKU: 5904814065024 Kategoria:

Farba kredowa LOVELY HOME jest wyrobem wysokokryj¹cym, bezwonnym i ekologicznym. Nadaje malowanym pod³o¿om nowy, œwie¿y wygl¹d dostosowany do aktualnych trendów. Powierzchnie wymalowane farb¹ Lovely Home s¹ aksamitne w dotyku.Farba ta nadaje matowe wykoñczenia, a dziêki u¿yciu lakieru nawierzchniowego lub wosku mo¿na uzyskaæ efekt od matu poprzez satynê a¿ do po³ysku. Farba ta ³atwo siê przeciera dziêki czemu mo¿na uzyskaæ unikatowe efekty m.in. postarzonych mebli.   KOLOR bia³y 0, kremowy 1,  jasny turkusowy 5, ró¿ pudrowy 8, popielaty 16. OPAKOW. 750 ml WYDAJNOŒÆ: do 10 m2/Opak. w zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a i metody aplikacji. CZAS WYSYCHANIA : 30 minut