EVAPO RUST 200 ML – EN00003

25,23 

SKU: 2010000002353 Kategoria:

EVAPO  RUST  Evapo Rust jest œrodkiem do eliminacji rdzy. Umo¿liwia jej usuwanie bez demonta¿u na elementy sk³adowe. Usuwa naloty powsta³e na skutek utleniania (czarny nalot), brunatnienia oraz pow³oki z fosforanu cynku i inne pow³oki powsta³e na skutek utleniania. Nie uszkodzi lutowania ani o³owiu. Œrodek jest wolny od lotnych zwi¹zków organicznych, zwi¹zków toksycznych, jest biodegradalny, nie powoduje korozji. Sposób u¿ycia: elementy oczyœciæ z oleju i brudu, ca³kowicie zanurzyæ w preparacie. Okresowo sprawdzaæ postêp procesu. Czas k¹pieli ca³kowicie zale¿y od iloœci rdzy na powierzchni elementu. Powierzchnia z niewielk¹ iloœci rdzy wymaga czasu k¹pieli 5-30 min., powierzchnia ze œredni¹ iloœci¹  rdzy – do 4 godz., czêœci mocno zardzewia³e mog¹ wymagaæ d³u¿szej k¹pieli.