CZARNE MYD£O 1L – M06019

72,76 

SKU: 3760137040726 Kategoria:

Czarne myd³o na bazie oleju lnianego to naturalny, w 100% roœlinny detergent, wolny od rozpuszczalników i barwników, biodegradowalny – czyliw pe³ni ekologiczny. Stosowany do mycia kafelków oraz wszelkiego rodzaju pod³óg i posadzek (kafelki, terakota, ceramika, drewniane parkiety, panele z tworzyw sztucznych, marmury). Nale¿y  rozcieñczyæ 2 nakrêtki w 5 litrach ciep³ej wody. Czarne myd³o, dziêki silnemu dzia³aniu odt³uszczaj¹cemu, oczyszcza i eliminuje wszelkie plamy po t³uszczach, dziêki czemu jest bardzo przydatne do mycia kuchni, p³yt kuchennych, okapów, piekarników, blatów roboczych i zlewów: w tym przypadku niewielk¹ iloœæ nanieœæ na g¹bkê, czyœciæ zabrudzon¹ powierzchniê,  sp³ukaæ ciep³¹ wod¹. Czarne myd³o czyœci i odt³uszcza patelnie i frytkownice. Usuwa t³uszcz z rusztów i grilli: wystarczy nanieœæ myd³o na zczotkê, wyszorowaæ i sp³ukaæ. Pojemnoœæ: 1 l. – P³yn