CYKLINY, ZESTAW 4-CZʌCIOWY GRUBOŒÆ 0,6 MM – DK703518

161,10 

SKU: 4049933095710 Kategoria:

Cykliny, zestaw 4-czêœciowy, gruboœæ 0,6 mm Po 1 sztuce: prostok¹tna 150 x 50 mm, wypuk³a/wklês³a 140 x 50 mm, bary³kowata 140 x 170 mm, »³abêdzia szyja« 130 x 70. Cykliny s³u¿¹ do wyg³adzania powierzchni drewna, usuwania œladów po frezowaniu czy struganiu, czyszczenia spoin oraz wyrównywania nierównych warstw lakieru. Cykliny dobrze naostrzone i z zaci¹gniêtym gratem s³u¿¹cym jako ostrze tworz¹ najdrobniejsze wióry i daj¹ powierzchniê równie g³adk¹ i geometrycznie precyzyjn¹ jak obróbka œcieraniem. Zmieniaj¹c k¹t ustawienia cykliny wzglêdem materia³u, si³ê docisku i ewentualnie jej wygiêcie mo¿na osi¹gn¹æ dobre efekty tak¿e podczas pracy pod w³ókna (obróbki sêków, intarsji, parkietów itp.). Do ostrzenia krawêdzi ostrza zalecamy u¿ywanie drobnoziarnistych ose³ek kamiennych. Obróbkê wstêpn¹ (obci¹ganie) mo¿na wykonaæ przy pomocy ose³ki diamentowej lub drobnego pilnika p³askiego. Walcowane na zimno Wykonane ze stali sprê¿ynowej