CYKLINY MINI, ZESTAW 4-CZʌCIOWY, GRUBOŒÆ 0,30 MM – DK703540

151,32 

SKU: 2010000018347 Kategoria:

Cykliny mini, zestaw 4-czêœciowy, gruboœæ 0,30 mm Cykliny  do wyg³adzania powierzchni drewna, usuwania œladów po frezowaniu czy struganiu, czyszczenia spoin oraz wyrównywania nierównych warstw lakieru. Cykliny dobrze naostrzone i z zaci¹gniêtym gratem s³u¿¹cym jako ostrze tworz¹ najdrobniejsze wióry i daj¹ powierzchniê równie g³adk¹ i geometrycznie precyzyjn¹ jak obróbka œcieraniem. Do ostrzenia krawêdzi ostrza zalecamy u¿ywanie drobnoziarnistych ose³ek kamiennych. Obróbkê wstêpn¹ (obci¹ganie) mo¿na wykonaæ przy pomocy ose³ki diamentowej lub drobnego pilnika p³askiego. Walcowane na zimno Wykonane ze stali sprê¿ynowej Gruboœæ x szerokoœæ x d³ugoœæ 25-30 x 45-50 mm