CYKLINA WYPUK£A, GRUBOŒÆ 0,8 MM – DK703536B

33,01 

SKU: 2010000010228 Kategoria:

Cykliny  do wyg³adzania powierzchni drewna, usuwania œladów po frezowaniu czy struganiu, czyszczenia spoin oraz wyrównywania nierównych warstw lakieru. Cykliny dobrze naostrzone i z zaci¹gniêtym gratem s³u¿¹cym jako ostrze tworz¹ najdrobniejsze wióry i daj¹ powierzchniê równie g³adk¹ i geometrycznie precyzyjn¹ jak obróbka œcieraniem. Do ostrzenia krawêdzi ostrza zalecamy u¿ywanie drobnoziarnistych ose³ek kamiennych. Obróbkê wstêpn¹ (obci¹ganie) mo¿na wykonaæ przy pomocy ose³ki diamentowej lub drobnego pilnika p³askiego. Walcowane na zimno. Wykonane ze stali sprê¿ynowej. Wypuk³a/wklês³a 140 x 50 mm,.