BIBU£A JAPOÑSKA BIA£A 11G/M2 – B02003

17,20 

SKU: 2010000014462 Kategoria:

Bibu³a japoñska  11 g/m2 Bezkwasowa wytwarzana rêcznie technik¹ japoñsk¹, przy u¿yciu oryginalnych technik oraz w³ókien naturalnych  Bibu³ka japoñska s³u¿y do zabezpieczania powierzchni malarskiej  dzie³a sztuki.  Dziêki nalepieniu bibu³ki  na lico  obrazu chronimy farbê (mozaikê, z³ocenia) przed odpadaniem. Bibu³a jest u¿ywana szczególnie w razie przemieszczenia dzie³ sztuki. Niezbêdna w pierwszej fazie zabiegów konserwatorskich,  przy zabezpieczaniu Ÿle zachowanej i niestabilnej warstwy malarskiej, szczególnie przed zabiegiem dubla¿u obrazów. Bibu³k¹ mo¿emy podklejaæ najbardziej wra¿liwe  fragmenty obrazu czy innego dzie³a: powsta³e pêcherze, miejsca niestabilnej farby. Takie zabezpieczenie bibu³k¹  chroni te fragmenty przy czyszczeniu dzie³a (substancjê czyszcz¹c¹ mo¿emy nak³adaæ na bibulkê, dziêki czemu interwencja jest b. delikatna) . Do naklejania bibu³ki japoñskiej stosuje siê najczêœciej klej króliczy w bardzo lekkim roztworze. Bibu³kê ³atwo usuwa siê z obiektu (za pomoc¹ delikatnej g¹beczki nas¹czonej  ciep³¹ wod¹). Stosowana do zabezpieczania obrazów na p³ótnie, na desce, mozaiki, rzeŸby, malowide³ œciennych, z³oconych elementów, konserwacji papieru