BENZOTRIAZOL 99% 30G – I106006

50,29 

SKU: 2010000009673 Kategoria:

Preparat o dzia³aniu antykorozyjnym  dla miedzi i jej stopów. Rozpuszcza siê w spirytusie, acetonie, nitro. Stosowany najczêœciej w roztworze alkoholowym  6-7% w konserwacji do zabezpieczania przed korozj¹ miedzi i jej stopów, szczególnie starych monet. Nale¿y zanurzyæ monetê w BENZOTRIANOLU na co najmniej 4 godz. (stosowaæ wyci¹g poch³aniaj¹cy opary – preparat jest toksyczny).Nastêpnie p³ukaæ monetê w zdemineralizowanej wodzie przez co najmniej 1 godz.  Wytrzeæ miêkk¹ such¹ szmatk¹. Opakowanie 30 g