BEJCA WODNA MAHOÑ – M09940

15,04 

SKU: 8032706739436 Kategoria:

W³oska bejca wodna do drewna w proszku Saszetka zawiera 8g proszku. Przeznaczona do barwienia drewna oraz materia³ów drewnopochodnych. Bejc¹ mo¿na równie¿ dobarwiaæ impregnaty s³u¿¹ce do zabezpieczania drewna. Zawartoœæ saszetki rozpuszczamy w wodzie w proporcji: 1 saszetka na 250 – 500 ml wody. Nasycenie koloru zale¿ne od iloœci u¿ytej wody. Po ca³kowitym rozpuszczeniu bejcy rozprowadzamy pêdzlem, g¹bk¹ lub przez zanurzenie. Pozostawiamy do ca³kowitego wyschniêcia. Kolory: tek, orzech jasny, orzech œredni, orzech ciemny, czereœnia, mahoñ, palisander, czarny, ¿ó³ty, pomarañczowy, ró¿owy, niebieski, zielony, szary.