ŒRODEK PASTA POLERSKA DO MARMURU Z NEBULIZATOREM – M06005

55,03 

SKU: 8012402009798 Kategoria:

Pasta polerska do marmuru Novecento to krem na bazie wody idealny do czyszczenia i pielêgnacji wszystkich ma³ych powierzchni wykonanych z marmuru, takich jak parapety, umywalki, sto³y, nagrobki, stopnie itp …Usuwa brud i kurz oraz zapewnia wspania³y po³ysk. SPOSÓB U¯YCIA:Dobrze wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem. Bezpoœrednio spryskaæ czyszczon¹ powierzchniêi rozprowadziæ równomiernie miêkk¹ bawe³nian¹ œciereczk¹, a¿ do uzyskania pe³nego wch³oniêcia. Pozostaw do wyschniêcia na kilka minut, a nastêpnie wypoleruj za pomoc¹ czystej miêkkiej szmatki. Pojemnoœæ: 375 ml z Nebulizatorem