ŒRODEK DO CZYSZCZENIA METALI 250 ML – DE00001

37,68 

SKU: 5900336001014 Kategoria:

Deco Cleaner w spray , p³yn do czyszczenia bi¿uterii srebrnej i posrebrzanej. Czyœci g³êboko, chroni i przywraca po³ysk srebrnej i posrebrzanej bi¿uterii w ci¹gu 2 minut. Specjalna formu³a do u¿ytku domowego. Produkt nadaje siê równie¿ do czyszczenia mosi¹dzu i miedzi. Wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem.   Sposób u¿ycia Rozpyl p³yn na powierzchniê i poczekaj kilka sekund. Intensywne zabrudzenia przetrzyj g¹bk¹ lub bawe³nian¹ szmatk¹. Op³ucz obficie pod bie¿¹c¹ wod¹. Wysusz dok³adnie miêkk¹ œciereczk¹. Nie pozwól aby p³yn wysech³ na powierzchni.   Zawiera tiomocznik. Op. 250 ml , Spray