ŒRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA – M06007

52,73 

SKU: 8001661009908 Kategoria:

Kwasowy œrodek do czyszczenia kamienia usuwa pozosta³oœci cementu,  wapna,  uporczywe plamy, powstaj¹ce w trakcie uk³adania naturalnego kamienia. Stosowany te¿ do czyszczenia silnie zabrudzonego kamienia. Jest to ³agodny kwas, wolny od kwasu solnego – nie powoduje ¿ó³kniêcia kamienia i nie wydziela szkodliwych oparów. Znakomity do czyszczenia posadzek na zewn¹trz . SPOSÓB U¯YCIA: dok³adnie zmoczyæ kamieñ wod¹ i nanieœæ œrodek bezpoœrednio na czyszczon¹ powierzchniê. Pocieraæ energicznie za pomoc¹ miot³y lub szczotki ry¿owej. Pozostawiæ na dziesiêæ minut. Zebraæ pozosta³oœci szmatk¹, a nastêpnie sp³ukaæ obficie du¿¹ iloœci¹ wody. Czynnoœæ powtórzyæ, jeœli jest taka koniecznoœæ.   Uwaga: Przed zastosowaniem zawsze wykonaæ próbê odpornoœci na ma³ej powierzchni. Nie stosowaæ na polerowanym marmurze. Pojemnoœæ 1 l – P³yn   WYDAJNOŒÆ: oko³o 15 – 20 m2/ 1 litr