ŒRODEK DETERGENT DO POD£ÓG „ŒWIE¯A CZYSTOŒÆ” – M06011

27,28 

SKU: 8001661001216 Kategoria:

Œrodek czyszcz¹cy o Neutralnym Ph to idealny œrodek do codziennego czyszczenia delikatnych pod³óg wykonanych z woskowanego, olejowanego b¹dŸ lakierowanego drewna. Nadaje siê równie¿ do marmurów i materia³ów innych ni¿ marmurowe takich jak: porcelanowe kamionki, p³ytki, klinkier, kamieñ, terakota, posadzki weneckie i palladiañskie oraz do wszystkich zmywalnych powierzchni. Dostêpne w czterech œwie¿ych zapachach: œwie¿a cytryna, œwie¿y kwiatowy, œwie¿a czystoœæ i œwie¿a delikatnoœæ. SPOSÓB U¯YCIA: Rozcieñcz szklankê detergentu w 5 litrach gor¹cej wody zanurzaj¹c w nim œciereczkê. Dobrze wykrêcaj œciereczkê i czêsto p³ucz j¹ roztworem detergentu. Nie wymaga sp³ukiwania. Pojemnoœæ: 1 l, p³yn