ŒRODEK CZYSZCZ¥CY DO SREBRA – NS00002

25,32 

SKU: 5032871000273 Kategoria:

P³yn zawieraj¹cy mieszaninê przyjaznych dla œrodowiska œrodków czyszcz¹cych z bardzo ³agodnym œcierniwem i œrodkiem zapobiegaj¹cym matwieniu. Zastosowanie do czyszczenia bi¿uterii, sztuæców, sreber, serwisów do kawy, herbaty, kufli, trofeów, platerów, elementów wykonanych ze srebra, zniszczonych wyrobów galwanicznie srebrzonych. Pojemnoœæ: 150 ml