ŒRODEK CZYSZCZ¥CY DO DREWNA LAKIEROWANEGO – M01040

55,03 

SKU: 8001661009083 Kategoria:

Krem na bazie wody, który czyœci, poleruje i chroni nowoczesne meble (drewno fornirowane, wstêpne wykoñczone). Nie nadaje siê do starego drewna, drewna litego lub powierzchni woskowanych i olejowanych. Zapobiega osadzaniu siê brudu i kurzu. Sposób u¿ycia: rozpyliæ bespoœredio nad czyszczon¹ powierzchni¹ i równomiernie rozprowadziæ miêkk¹ szmatk¹, a¿ do ca³kowitego wch³oniêcia. Pozostawiæ do wyschniêcia na kilka minut, a nastêpnie wypolerowaæ miêkk¹ œciereczk¹. Pojemnoœæ: 375 ml – p³yn